Nakhonsi Police Coop
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั่วไป

 1. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน pdf [Download]
 2. ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก กรณีประสบอุบัติเหตุ pdf [Download] 
 3. ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส pdf [Download] 
 4. ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก pdf [Download]
 5. คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผ่านระบบการให้บริการทางการเงินทางธนาคาร - ATM) pdf [Download]
 6. หนังสือกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ pdf [Download]
 7. หนังสือขอถอนเงินฝากสหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM. ธนาคาร pdf [Download]
 8. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากสหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM. ธนาคาร pdf [Download]
 9. หนังสือของดส่งเงินฝากรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ pdf[Download]
 10. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินกู้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ pdf [Download]
 11. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก pdf [Download]
 12. ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ pdf [Download]
 13. ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ pdf [Download] 
 14. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงส่งเงินฝาก หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน pdf [Download]
 15. แบบหนังสือขอส่งเงินฝากรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ pdf [Download]
 16. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ pdf [Download]
 17. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์สมทบ pdf [Download]
 18. หนังสือมอบอำนาจ pdf [Download]
 19. ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ pdf [Download] 
 20. หนังสือรับรองของผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ pdf [Download]
 21. ขอลาออกจากสมาชิกสมทบสหกรณ์ pdf [Download]
 22. ขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันคืน pdf [Download]
 23. คำขอเงินกู้สามัญ pdf[Download] new * เริ่มใช้ 28 ส.ค.66
 24. คำขอเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก (สก.) pdf [Download] new
 25. คำขอกู้เงินสามัญเพื่ออเนกประสงค์ pdf[Download] new
 26. คำขอกู้เงินฉุกเฉินและหนังสือสัญญากู้เงินฉุกเฉิน pdf[Download] 
 27. คำขอกู้เงินขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ pdf[Download]
 28. ใบคำร้องและหนังสือขอพักชำระหนี้ (กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19) pdf[Download]
 29. หนังสือคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ เนื่องจากฝึกอบรม "หลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ 
  อายุ 53 ขึ้นไป" pdf[Download] 
 30. คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสามัญใช้สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นประกัน pdf[Download] 
 31. คำขอกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค.) pdf[Download] new
 32. ขอเปลี่ยนแปลงหนี้เงินกู้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ pdf[Download] 
 33. ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก กรณี สมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต pdf[Download]
 34. ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ pdf[Download]
 35. คำร้องทั่วไป pdf[Download]
 36. หนังสือยินยอมให้หักเงิน 200 บาท pdf[Download]
 37. หนังสือแบบเลือกสวัสดิการทำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและทำประกันชีวิต pdf[Download]
 38. แบบส่งข้อมูลประกันชีวิตแบบกลุ่ม บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) pdf[Download]
 39. แบบฟอร์มแสดงตน pdf[Download]new
 40. คำขอกู้เงินขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ pdf[Download]new

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช  จำกัด

 1. ใบสมัครสมาชิก pdf [Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)

 1. ใบสมัครสมาชิก pdf [Download]
 2. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ pdf [Download]
 3. หนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ pdf [Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 1. ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ pdf [Download]
 2. หนังสือให้คำยินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์ pdf [Download]

แบบฟอร์มนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 1. หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) pdf[Download] new
 2. แบบคำร้องเรียน (แบบคำร้อง 1) pdf[Download] new
 3. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) pdf[Download] new
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)