Nakhonsi Police Coop
 

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์
  2. ส่งเสริมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  3. รับฝากเงิน
  4. จัดการทุนเพื่อกิจตามวัตถุประสงค์
  5. ให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
  6. จัดให้มีการกู้ยืมสำหรับสมาชิก
  7. ให้มีการสงเคราะห์แก่สมาชิก และครอบครัว
  8. ดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
  9. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ฯและสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริม และ ปรับปรุงสหกรณ์
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)