Nakhonsi Police Coop
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา pdf[Download]

  2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง pdf[Download]

  3. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก pdf[Download]

  4. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง pdf[Download]

  5. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด pdf[Download]

  6. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) pdf[Download]

  7. คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน pdf[Download]

แบบฟอร์ม

  1. หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) pdf[Download]
  2. แบบคำร้องเรียน (แบบคำร้อง 1) pdf[Download]
  3. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) pdf[Download]เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)